Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/10/2018

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/10/2018

 Żbik Sp. z o.o.
Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów

ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, nr ID 01/10/2018

na Wyłonienie kandydata na stanowiska badawcze Specjalista ds. pomiarów przemysłowych do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

w ramach projektu:

„Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”

nr UDA.RPPK. 01.02.00-18-0045/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektów: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta która spełniła wszystkie kryteria dostępowe oraz według kryteriów oceny została wybrana do realizacji:

Stanowisko badawcze Specjalista ds. pomiarów przemysłowych do realizacji zadań przewidzianych w projekcie – Oferta nr 1

Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż strony mają możliwość podpisania oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.

 

Oświadczenia

Share this post