Postępowanie ofertowe

Postępowanie ofertowe

Żbik Sp. z o.o.
Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID 01/07/2019

na Wyłonienie kandydata na stanowiska badawcze Specjalista ds. elektroniki do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu:

„Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”

nr RPPK. 01.02.00-18-0045/17

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektów: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

 

Zapytanie ofertowe_22.07.2019

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (3)

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

Załącznik nr 4 Protokół postępowania

Share this post